قبل فهرست بعد


س 55 - آيا در مسح سر بايد با كف دست، سر را مسح كرد و يا با نوك انگشتان نيز مى‏توان اين عمل را انجام داد؟

ج: لازم است مسح با كف دست كه شامل كف انگشتان نيز مى‏شود انجام گيرد.

س 56 - در صورت كتيرا زدن به موى سر آيا در هنگام مسح موجب بطلان وضو مى‏شود يا خير؟

ج: اگر كتيرا مانع از مسح موى سر باشد يا بايد آن را برطرف نمود يا آن را كنار زند و زير آن را مسح نمود.

س 57 - آيا مسح سر را بايد دقيقاً از وسط سر كشيد يا آنكه از كنار (جايى كه معمولاً فرق باز مى‏كنند) مى‏توان مسح كشيد؟

ج: مقابل پيشانى جاى مسح مى‏باشد و هر جاى آن مسح شود كفايت مى‏كند اگر چه وسط نباشد.

س 58 - در هنگام وضو قبل از مسح سر، دست نجس مى‏گردد چه كنيم؟

ج: اگر نتواند با انگشتان دست مسح سر و روى پاها را انجام دهد احتياط آن است كه دست را طاهر كند و مجدّداً وضو بگيرد.

كسى كه تقطير بول دارد

س 59 - جوانى است مجرّد 18 الى 19 ساله كه دچار عارضه‏اى است به اين شكل: وقتى به توالت مى‏رود و بعد از ادرار و استبراء و بعد از بلند شدن پس از چند دقيقه مايعى از محلّ ادرار بيرون مى‏آيد و يقين پيدا مى‏كند ادرار است اما بعد از شستشو باز هم ادامه مى‏يابد، ناگفته نماند به دكتر رفته ولى خوب نشده و طبق آزمايش بدن سالم بوده است. و همچنين هر روز بدون اينكه كه به توالت رفته باشد مايعى بيرون مى‏آيد كه شك دارد كه آيا ادار است يا منى تا غسل انجام دهد. و الآن سه يا چهار ماه به اين درد مبتلا مى‏باشد و واقعاً براى او موجب حرج شده است، تكليفش در مورد نماز، روزه و غسل و يا غيره چيست؟

ج: رطوبتى كه از وى خارج مى‏شود و نمى‏داند منى است يا چيز ديگر و نشانه‏هائى كه در مسئله 347 توضيح المسائل ذكر شده را ندارد حكم منى ندارد و وضو را باطل نمى‏كند و موجب غسل هم نميشود ولى رطوبتى كه از وى خارج مى‏شود و يقين دارد كه ادرار است بدن و لباس را نجس كرده وضو را باطل مى‏كند.

س 60 - احتراماً راجع به تقطير بول (كه يك نوع مرضى است) راجع به نماز و وضو وظيفه چيست؟ و ديگر اينكه همين وضعيت اگر براى سرباز در حال خدمت پيش بيايد كه برايش عسر و حرج زياد داشته باشد وظيفه‏اش چگونه مى‏باشد؟

ج: در صورتى كه باندازه وضو و نماز نتواند خود را كنترل نمايد و در بين نماز هم بول خارج مى‏شود براى نماز وضو بگيرد و با كيسه‏اى كه در آن پنبه يا چيز ديگرى كه از رسيدن بول به جاهاى ديگر جلوگيرى مى‏كند خود را حفظ نمايد و احتياط واجب آن است كه پيش از هر نماز مخرج بول را كه نجس شده آب بكشد.

براى اطلاع بيشتر به توضيح المسائل مسأله 307 و 308 و 413 مراجعه فرمائيد.

س 61 - كسى كه نمى‏تواند باد شكم را نگه دارد يا ادرارش را كنترل كند و كسى كه نمى‏تواند هر دو را كنترل كند چطور بايد وضو بگيرد؟ و چگونه نماز بخواند؟

ج: در صورتى كه مى‏تواند وضو بگيرد و فوراً نماز را بدون مستحبّات آن بجاى آورد بايد چنين كند و اگر چنين چيزى هم مقدور نيست؛ در مورد خروج بول يك وضو بگيرد و نماز را بجاى آورد و اگر بعد از نماز بول خارج شد براى نماز بعد هم وضو بگيرد و نماز را بجاى آورد، و در مورد خروج باد معده در صورتى كه مشقّت نداشته باشد بعد از خروج در بين نماز وضو بگيرد و بقيّه نماز را انجام دهد و اگر مشقّت داشته باشد مانند كسى كه بول از او خارج مى‏شود عمل كند.

وضوى جبيره

س 62 - حضرت امام راحل قدس سره در مسئله سوم از احكام وضو جبيره در تحرير الوسيله مى‏فرمايند: «لو كانت (الجبيره) مستوعبة لمعظم الاعضاء لايترك الاحتياط بالجمع بين عمل الجبيره و التيمم ان امكن ذلك بلا حائل و ان لا تبعد كفاية التيمم» و نيز در فصل مسوغات تيمّم مى‏فرمايند: «و منها الحرج و المشقة الشديدة التى لا تتحمل عادة فى تحصيل الماء او استعماله» حال آيا در مواردى كه به دليل استيعاب جبيره نسبت به اعضاء متعدد وضو و نجس بودن بعضى از زخمها و شرايط خارجى از قبيل وصل بودن سرم و امثال آن انجام وضوى جبيره داراى حرج نوعى يا شخصى و يا احتمال ضرر براى زخم باشد تيمّم كافى است يا خير؟

ج: چنانكه اگر وضو گرفتن مستلزم حَرَج باشد وظيفه تيمّم است و اگر وضوى جبيره‏اى نيز كه مرتبه‏اى از وضؤ است مستلزم حرج باشد وظيفه به تيمّم انتقال پيدا مى‏كند. و ميزان حَرج شخصى و يا ضرر است.

احكام غسل‏

س 63 - جوانى كه چندى پيش با دخترى عقد بسته است و هنگام صحبت يا ديدن او يا تماس تلفنى با او بى اختيار مايعى به اندازه يك يا دو قطره از محلّ ادرارش بيرون مى‏آيد كه هيچ نشانه‏اى از منى بودن را ندارد و فقط چسبندگى جزئى در آن ديده مى‏شود. و در مورد نماز و روزه و غسل وظيفه‏اش چيست؟ و اصلاً آيا اين كار حلالست يا خير؟ و نمازها و روزه‏هايى كه در اين مدّت انجام داده چه حكمى دارد؟

ج: رطوبتى كه از وى خارج مى‏شود اگر نشانه‏هائى كه در مسأله 347 توضيح المسائل ذكر شده نداشته باشد موجب غسل نميشود و آن رطوبت طاهر است و وضو را هم باطل نمى‏كند و اين كار از نظر شرعى هم اشكال ندارد و نماز و روزه‏هائى كه انجام داده اگر آن رطوبت نشانه‏هاىِ مذكور را نداشته باشد صحيح است.

س 64 ـ چند سال قبل فردي براي مسجدي سنگي خريده كه در ساختمان آن به كار نرفته و اضافه آمده است . سنگ اضافي را در حمّام همان روستا بكار برده اند ، آيا در آن حمّام غسل كردن جايز است ؟ ، در صورت اشكال آيا مي شود پول سنگ را به مسجد برگرداند يا خير ؟

ج: : در فرض سوال ، صاحبان سنگ اگر رضايت بدهند مانعي ندارد و در صورتي كه صاحبان آنها معلوم نباشد سنگها مجهول المالك به حساب مي آيند كه با اجازه حاكم شرع استفاده در حمام بلا مانع است .

نيت

س 65 - كسى كه سه غسل بر او واجب باشد: غسل جنابت، مسّ ميت و غسل نذر، آيا مى‏تواند به نيّت غسل مسّ ميت، غسلى انجام دهد و اين غسل از بقيّه اَغسال مُجزى باشد؟ و با فرضِ اجزاء، آيا براى نماز نياز به وضو دارد؟

ج: در صورتى كه به نيّت غسل جنابت غسل كند از بقيّه غسلها مجزى است و كفايت از وضو هم مى‏كند.

س 66 - در موقع غسل ترتيبى بايد نيت كند كه اوّل سر و گردن و بعد سمت راست و بعد سمت چپ را يا لازم نيست كه اين نيّت را كند؟

ج: همين اندازه كه نيّت كند غسل ترتيبى انجام دهد كافى است قهراً در اين نيّت ترتيب بين سر و گردن و سمت راست و چپ نهفته است.

س 67 - انسانى كه غسل جنابت بر او واجب است ولى مى‏خواهد غسل مستحبى هم مانند غسل جمعه انجام دهد آيا يك غسل به نيت غسل جنابت كفايت مى‏كند يا اينكه دو غسل بايد انجام دهد؟

ج: مى‏تواند يك غسل به نيّت جنابت و جمعه بجا آورد.

س 68 - با توجه به اينكه غسل جنابت به خودى خود مستحب است، اگر انسان بدون اينكه جنب باشد و فقط به عنوان غسل مستحبى غسلِ جنابت انجام دهد، مى‏تواند بدون وضو نماز بخواند يا خير؟

ج: در فرض مذكور غسل جنابت مشروع نيست و نمى‏تواند بدون وضو نماز بخواند.

س 69 - كسى كه تا مدّتى وجوب غسل را نمى‏دانست و بعد از بلوغش نيز به اين مسئله آگاه نشد و مثلاً جماع كرده و خيال مى‏كرد كه بعد از انزال منى غسل واجب مى‏شود نه تنها با دخول و وسائل تحقيق هم نداشت يا ملتفت نبود كه از كسى سؤال كند و مدت زيادى هم نماز خوانده و روزه گرفته و بعدها چندين بار با نيت غسل ما فى الذمه غسل را انجام داده در اين صورت وظيفه نماز و روزه‏هائى كه قبل از غسل ما فى الذّمه خوانده چه خواهد بود؟

ج: لازم است نمازهائى كه قبل از غسل در حال جنابت انجام داده است قضا كند. و روزه‏هاى وى صحيح است.

س 70 - آيا كسى كه غسل جنابت يا حيض بر او واجب است مى‏تواند با تيمم بدل از غسل به مسجد بيايد؟

ج: در صورتى كه تيمّم بخاطر عذر شرعى باشد نه تيمّم براى تنگى وقت مى‏توان با آن به مسجد رفت.

س 71 - در شب شنبه مى‏فرمايند مى‏شود رجاء قضاء غسل جمعه را بجا آورد حال اگر شخصى آن را در شب شنبه رجاء بجا آورد آيا مى‏تواند روز شنبه قضاء آن را بجا آورد يا خير؟ (اعاده كند غسل را)

ج: اگر در شب شنبه غسل جمعه را به صورت قضا انجام دهد كافى است.

غسل جبيره

س 72 - شخصى كه مريض است و دست يا پايش سوخته است و غسل جنابت بگردنش آمده و يا غسل ديگر، اگر از روى مشمّا يا نايلون در حالِ غسل آب جارى نمايد غسلش صحيح است يا نه؟

ج: غسلش صحيح است و چنين غسلى كه جبيره‏اى مى‏باشد بايد ترتيبى انجام شود.

جنابت‏

س 73 - اگر در صورتى كه از روى علائم سه گانه (فشار و شهوت و سست شدن بدن) نتوان منى و غير منى را تشخيص داد، آيا از روى علائم ظاهرى همچون رنگ و غيره مى‏توان تشخيص داد؟

ج: از هر طريق كه انسان يقين كند كه منى از او خارج شده جنب مى‏شود.

س 74 - آبى كه دو نشانه از نشانه‏هاى مذكور را داشته باشد و يك نشانه را نداشته باشد يا انسان شك كند كه آن يك نشانه را نيز دارد يا خير (در صورتى كه آن شخص مريض نباشد) در حكم منى است يا نه؟

ج: در فرض مذكور حكم منى را ندارد.

س 75 - آيا از طريق كتب علم پزشكى مى‏توان آبهائى را كه از انسان دفع مى‏شود اعم از منى، ودى، وَذْى و غيره را تميز و تشخيص داد؟

ج: از هر طريق كه انسان يقين كند كه مايعى كه از او خارج شده منى است جنب شده و بايد غسل كند.

س 76 - آبى كه شكل و مشخصات ظاهرى منى را دارد ولى انسان شك مى‏كند كه آيا تمامى علائم سه گانه را داشته يا نه، در حكم منى است يا خير؟

ج: در فرض سؤال حكم منى را ندارد.

س 77 - چهار يا پنج سال قبل گاهى اوقات كه جنب مى‏شديم، به علّت اعتراض پدر يا مادر به حمام عمومى نمى‏رفتيم در حالى كه نمى‏دانستيم تيمّم بدل از غسل هم وجود دارد؛ حكم نمازهايى كه خوانده‏ايم چيست؟

ج: نمازهائيكه در موقع جنابت بدون غسل يا تيمم انجام داده‏ايد باطل و بايد آنها را قضا نمائيد.

احكام حيض‏

س 78 - زنى كه 50 سال او تمام شده (يا سيده‏ اى كه 60 سال او تمام شده) اگر با مصرف داروهاى هورمونى كه متداول است و پزشكان بعد از يائسگى تجويز مى‏كنند خونريزى با مشخصات حيض پيدا كند آيا اين خونريزى حيض محسوب مى‏شود يا استحاضه است؟

ج: بعد از يائسگى خونى كه زن مى‏بيند استحاضه است گرچه صفات خون حيض را داشته باشد.

س 79 - گاهى 8 روز و گاهى 6 روز خون مى‏بينم آيا در مدتى كه 8 روز خون مى‏بينم (در آن دو روز) هم حيض حساب مى‏شود يا نه؟

ج: در فرض سؤال كل 8 روز حيض است.

س 80 - عدّه از خانم‏ها جهت جلوگيرى از باردارى قرص 4جلوگيرى از حاملگى مصرف مى كنند و دراثرمصرف آن قرص عادت ماهانه ايشان قطع مى‏شود لذا ماداميكه بايست در آن ايام بالخصوص مى‏ديد حالا نمى‏بيند، درايام ماه مبارك رمضان درآن روزهاكه عادت اين خانم است و خون نمى‏بيند حكم روزه و نمازش چيست و آيا مى‏تواند آن اعمال كه در ايام عادتش حرام بود انجام بدهد از قبيل مس قرآن و مسجد رفتن و همبستر شدن با شوهرش و غيره يا خير؟

ج: در فرض سؤال نماز و روزه او صحيح است و چيزهائى كه بر حائض حرام است بر وى حرام نمى‏باشد.

س 81 - يكى از راههاى جلوگيرى از انعقاد نطفه اين است كه ابزارى در دهانه رحم نصب مى‏كنند كه اين عمل موجب خونريزى مى‏شود و ممكن است اين خونريزى مدت زيادى طول بكشد با توجّه به اينكه اين خونريزى عمدى مى‏باشد آيا حيض محسوب مى‏شود و به طور كلى اين عمل جايز است يا خير؟

ج: اگر مستلزم عمل حرامى باشد، جايز نيست و خونى كه بيرون مى‏آيد در صورتى كه نشانه‏ هاى حيض داشته باشد، حيض محسوب مى‏شود.

احكام ميّت‏

مسّ ميّت

س 82 - براى چه غسل مس ميّت واجب است؟

ج: شايد حكمت آن اين باشد كه اگر غسل واجب نشده بود بعد از رحلت متوفّى‏ بستگان و دوستان وى او را در آغوش مى‏گرفتند و مى‏بوسيدند و خود را به او نزديك مى‏كردند بطوريكه در مواردى به سختى مى‏شد آنها را از بدن ميّت جدا كرد كه اين عمل خود مشكلاتى ايجاد مى‏كرد، بعلاوه از نظر بهداشتى نيز ممكن بود عوارضى بوجود آورد.

س 83 - آيا براى مسِّ جنين مرده يا سقط شده (قبل از 4 ماه تمام) توسّط مادر يا فرد ثالث غسل مَسِّ ميّت واجب مى‏شود؟

ج: درفرض سؤال غسل مسِّ ميت واجب نيست گرچه بهتر است.

س 84 - آيا در مَسِّ موارد زير، غسل مسِّ ميّت واجب مى‏شود؟

الف: قطعه جدا شده از بدن مرده؟

ج: اگر همراه با استخوان باشد و غسل داده نشده بايد غسل مسِّ ميت نمايد.

ب: قطعه جدا شده از بدن اعم از دارا بودن يا نبودن استخوان، گوشت و...

ج: اگر قطعه جدا شده همراه استخوان باشد براى مس آن غسل واجب مى‏شود، اما اگر استخوان تنها باشد و گوشت نداشته باشد، مس آن موجب غسل نمى‏شود.

س 85 - فرد روحانى كه دست به ميّت زده و با تيمّم بدل از غسل مسِّ ميّت مى‏خواهد نماز بخواند، آيا مردم مى‏توانند به او اقتدا نمايند؟

ج: در صورتى كه از انجام غسل معذور باشد مانعى ندارد.

غسل ميّت

س 86 - غسل دادن ميت مسلمان توسط اهل كتاب چه حكمى دارد؟

ج: در صورتيكه مماثل مسلمان يا غير مماثل محرم پيدا نشود و منحصر باشد مماثل در آنان جايز است.

س 87 - به چه دليل ميت را غسل مى‏دهند؟

ج: غسل دادن ميّت مسلمان يك نوع احترام به ميّت است و در ضمن مُسْعِر به اين است كه انسان با مردن از بين نمى‏رود بلكه از جهانى به جهان ديگر منتقل مى‏شود لذا جسم او بايد با احترام و تشريفات خاصّى دفن شود بعلاوه چون بنا است او را وارد جهان ديگر نمايند كه در حقيقت يك نوع لقاء پروردگار است مناسب است با بدن پاك و مطهر و در حالى كه غسل داده شده است وارد آن جهان گردد و البته بايد توجه داشت كه به فلسفه و حكمت احكام و دستورات الهى هر چند بطور دقيق نمى‏توانيم پى ببريم ولى بطور قطع تمام دستورات الهى داراى مصالح و آثار و فوائد مهمى است كه بر اساس آنها انجام آن احكام لازم مى‏شود.

س 88 - در توضيح المسائل نوشته شده اگر زن پيدا نشد تا ميّت را غسل دهد، كسانيكه نسبت دارند و محرمند مى‏توانند از زير لباس غسل دهند لطفاً شرح فرمائيد از زير لباس يا از روى لباس يعنى پارچه نازك باشد؟

ج: در فرض سؤال واجب است كه عورت ميّت با پارچه غير نازك پوشيده باشد.

س 89 - آيا غسل ميت طبق ضوابط و شرايط مقرره با دستگاه اتوماتيك جايز است؟

ج: اگر غسل دهنده نيّت كند مانعى ندارد بشرط اينكه مطابق دستور شرع انجام بگيرد.

حنوط ميّت

س 90 - در حنوط كه واجب است كافور در كف دست هم گذاشته شود (علاوه بر ديگر اعضاى سجود) آيا مقدار مسّمى كفايت مى‏كند يا خير؟ (يعنى بايد همه كفِ دست را كشيد يا خير)؟

ج: واجب است كافور به كف دست نيز گذاشته شود و مقدار مسّمى كفايت مى‏كند.

نماز ميّت‏

س 91 - اگر بخواهيم نماز ميّت بر متوفّاى اهل سنّت بخوانيم پنج تكبير بگوئيم يا چهار تكبير؟ و گفتن ذكر «اللهم اغفر للمؤمنين» و «اللّهم اغفر لهذا الميّت» و «ما نعلم منه الاّ خيرا» بر او كفايت مى‏كند يا اذكار خاصّى دارد؟

ج: در وجوب پنج تكبير در صلاة ميّت فرقى بين شيعه و سنى نيست.

دفن ميّت

س 92 - مجوّز نقل ميّت به اماكن مقدّسه و مشاهده مشرّفه آيا اختصاص به اين نيّت دارد كه دفن در حرم مطّهر صورت گيرد يا اعمّ از اينكه در حرم دفن شود يا در مقبره‏هاى شهرى كه حرم در آن واقع است؟

ج: منظور از دفن در حرم اعمّ است.

نبش قبر

س 93 - شخصى كه در حال احرام فوت كند و به نيّت غسل كافور زده‏اند و همچنين حنوط هم كرده‏اند و بعد از دفنِ ميّت متوجّه مسئله شده‏اند، حالا وظيفه شرعى چيست؟ آيا نبش قبر كنند؟

ج: در صورت امكان اگر توهين به ميّت نباشد و بدن هم پوسيده نشده باشد بنابر احتياط واجب نبش قبر نموده بدن را بيرون آورده ميّت را با آب خالص دو مرتبه غسل بدهند و بدون كافور او را دفن نمايند.

س 94 - بچه‏اى در سن پنج و يا شش سالگى از دنيا رفته و پدر و مادر بدون اطّلاع از مسئله بچه را بدون غسل و نماز دفن كرده ‏اند و از اين موضوع دو سال مى‏گذرد تكليف پدر و مادر اكنون چه مى‏باشد آيا جايز است نبش قبر نمايند؟

ج: در فرض سؤال چون دو سال از جريان مى‏گذرد و بدن تغيير كرده است، نبش قبر مستلزم بى احترامى به بدن ميّت و اذيّت و ناراحتى مردم است و لذا جائز نيست، ولى نماز را بر قبر ميّت بخوانند .

احكام تيمم

س 95 - به نظر جنابعالى يك نفر كه تيمم بدل از غسل كرده چند بار مى‏تواند به مسجد برود يعنى به چه مدّت با توجه به اينكه آب موجود نباشد؟

ج: تا هر وقت كه دسترسى به آب پيدا نكرده معذور مى‏باشد و مى‏تواند با تيمّم نماز خوانده و به مسجد برود.

احكام مسجد

س 96 - كسى كه زمينى را وقف مسجد نموده، ايستادن فرد جنب در اين زمين چه حكمى دارد؟

ج: اگر مسجد بودن آن محقّق شده يعنى آن زمين را بقصد مسجد بودن وقف كرده‏اند و بعد از وقف اقّلاً دو ركعت نماز بعنوان مسجد بودن در آنجا خوانده شده، آنجا مسجد است و جنب نمى‏تواند در آن توقف نمايد.

س 97 - آيا اموالى كه تعلّق به مسجد دارد مى‏شود به صورت عاريه (بدون اجرت و يا با اجرت) در اختيار افراد قرار داد يا خير؟

ج: خير.

س 98 - آيا دانشجويان مى‏توانند از مسجد بعنوان محلِّ مطالعه به صورت شبانه روزى استفاده نمايند يا خير؟

ج: اگر مزاحم نمازگزاران نشوند مانعى ندارد.

س 99 - در صندوق مسجد مقدارى پول موجود است و كسانى نيز وجود دارند كه قابل اطمينان بوده و نيازمندند آيا مى‏توانيم بعنوان قرض الحسنه از اين موجودى براى مدّتى به چنين اشخاصى بدهيم؟

ج: اگر منظور اهداء كنندگان، كمك به مسجد بوده، دادن آن به عنوان قرض الحسنه به افراد جايز نيست.

س 100 - چنانچه حضرتعالى اطلاع داريد كه چندى قبل از طرف مسئول امور مساجد اعلام گرديد كه مى‏شود در مساجد برنامه‏هاى عقد و جشن ازدواج برپا نمود و اين موضوع در صدا و سيماى جمهورى اسلامى قرائت گرديد و همچنين در بعضى از روزنامه‏هاى كشور به چاپ رسيد.

با توجه به اهميّت و احترام مساجد و حفظ شؤون آن در قرآن و احاديث معصومين‏عليهم‏السلام و اينكه چنين برنامه‏هايى با شؤون مساجد منافات دارند و همچنين مقدمه بر بعضى از منكرات از قبيل لهو و لعب و موسيقى و غيره و عواقب و اثرات سوء را بدنبال دارد. با تشكر از جنابعالى نظر مبارك را در اين گونه برنامه‏ها در مساجد بفرمائيد؟

ج: چون مسجد جايگاه عبادت خداوند است و رعايت احترام آن لازم است بنابراين اگر به اِجراء صيغه عقد در مسجد و اجتماع تنها براى اين منظور باشد مانعى نيست بلكه رجحان دارد و امّا انجام مراسم جشن و عروسى مخصوصاً با همراه بودن با جريانهائى كه در سؤال ذكر شده است و متعارف است جائز نيست. و لازم است مسؤولين محترم براى سهولت امر ازدواج و فراهم كردن وسائل زندگى جوانان اهتمام بيشترى بخرج بدهند.

س 101 - شخصى از لثه‏هايش خون مى‏آيد آيا مى‏تواند دهان خود را در يك ظرف بشويد و بعداً آن را در بيرون از مسجد دور بريزد؟ آيا تسريع در اين امر واجب است و يا شستن دهان بايد در بيرون از مسجد صورت بگيرد؟

ج: تسريع در آن واجب نيست همچنين اگر با شستن دهان مسجد نجس نميشود مى‏تواند آن را در مسجد بشويد و نيز اگر بى احترامى به مسجد نباشد مى‏تواند دهان را در ظرفى بشويد و آب آلوده به خون را در بيرون مسجد بريزد.قبل فهرست بعد