غسل‌های واجب

غسلهای واجب هفت است:

اول: غسل جنابت، دوم: غسل حیض، سوّم: غسل نفاس، چهارم: غسل استحاضه، پنجم: غسل مسّ میت، ششم: غسل میّت، هفتم: غسلی که به واسطۀ نذر و قَسَم و مانند اینها واجب می‌شود.