چیزهائی که وضو را باطل می‌کند

(مساله 324) هفت چیز وضو را باطل می‌کند:

اول: بول

دوم: غائط

سوم: باد معده و روده که از مخرج غائط خارج می‌شود.

چهارم: خوابی که به واسطه آن چشم نبیند و گوش نشنود ولی اگر چشم نبیند و چشم گوش بشنود وضو باطل نمی‌شود.

پنجم: چیزهائی که عقل را از بین می‌برد مانند دیوانگی و مستی و بیهوشی.

ششم: استحاضه زنان که بعداً گفته می‌شود.

هفتم: کاری که برای آن باید غسل کرد، مانند جنابت.