اقامه فریضه مغرب و عشا،شب نیمه شعبان، مسجد مقدس جمکران